Donnerstag, 25. Juli 2013

Biến dạng Rau Quả, sau tai nạn cũa lò Hạch nhân Fukushima Nhật Bản

 

1

Some people don't worry about the safety of food grown near the Fukushima reactors, two years after a nuclear<br /> disaster<br /> occurred, but others have begun to question the food and plants that have sprung up since the blast. Some people are still afraid of radioactive contamination, while Japan's government insists the food supply is safe. <br />I'd say the food has gone bad and should probably be avoided at all costs.

Hai năm, sau biến cố Lò Hạch Nhân tại Fukushima Nhật Bản. Nhiều người đã đặt Dấu Hỏi  về những sự biến dạng kỳ quái đối với các loại cây trái trong vùng ; Mặc dù, chính quyền và các cơ quan chức năng đã trấn an dân chúng rằng : Các loại thực phẩm vẫn an toàn.

Tôi có thể cho rằng, thực phẩm trong vùng, đã đi đến chỗ không an toàn và  có lẽ bằng mọi giá chúng ta cần nên tìm cách loại bỏ đi. ( theo :Bob on Tapiture ).

2

Fukushima-Japan-nuclear-food-23

3

Fukushima-Japan-nuclear-food-2

4

Fukushima-Japan-nuclear-food-1

5

Fukushima-Japan-nuclear-food-3

6

Fukushima-Japan-nuclear-food-4

7

Fukushima-Japan-nuclear-food-5

8

Fukushima-Japan-nuclear-food-6

9

Fukushima-Japan-nuclear-food-20

10

Fukushima-Japan-nuclear-food-7

11

Fukushima-Japan-nuclear-food-8

12

Fukushima-Japan-nuclear-food-9

13

Fukushima-Japan-nuclear-food-10

14

Fukushima-Japan-nuclear-food-11

15

Fukushima-Japan-nuclear-food-12

16

Fukushima-Japan-nuclear-food-13

17

Fukushima-Japan-nuclear-food-14

18

Fukushima-Japan-nuclear-food-15

19

Fukushima-Japan-nuclear-food-16

20

Fukushima-Japan-nuclear-food-17

21

Fukushima-Japan-nuclear-food-21

22

Fukushima-Japan-nuclear-food-18

23

Fukushima-Japan-nuclear-food-19

24

Fukushima-Japan-nuclear-food-22

25

Fukushima-Japan-nuclear-food-24

26

Fukushima-Japan-nuclear-food-25


Lính thủy, sưu tầm và phỏng dịch.
Nguồn : The Chive.

Keine Kommentare: