Seiten

Dienstag, 3. Januar 2017

Trump thắng cử, Nguyễn Phú Trọng ngả mạnh vào Bắc kinh và ý chí kiên trì đấu tranh thắng lợi của chúng ta

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen