Montag, 26. September 2016

Phân Ưu

Thành Kính Phân Ưu

v

Chúng tôi vừa được tin buồn :

Luật sư Phaolô NGUYỄN VĂN CHỨC

Cựu Thượng Nghĩ Sĩ VNCH

Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại

đã được Chúa gọi về ngày 7 tháng 9 năm 2016 tại Cape Code, Massachusetts, hưởng thọ 90 tuổi.

Thành kính phân ưu cùng phu nhân cố Luật sư và toàn thể Tang quyến.
Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ đón nhận linh hồn cố Luật sư về hưởng nhan thánh Chúa.

Giáo sư Vũ Quốc Thúc, cựu Khoa Trưởng Trường Đại Học Luật Khoa Saigon.

Luật sư Lê Trọng Quát, nguyên Quốc Vụ Khanh VNCH.

Giáo sư Lê Đình Thông, Đại Học Luật Khoa Paris.

Keine Kommentare: