Donnerstag, 18. Juli 2013

Mấy vần thơ kính các thánh tử đạo Việt Nam


Lê Đình Thông


Họa phẩm Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo
(Saint André Dũng Lạc et ses sompagnos martyrs)

Mấy vần thơ kính các thánh tử đạo Việt Nam, nhân Đại hội Hành hương
các Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Lộ Đức từ ngày 02 đến 04/08/2013.

SỐNG
Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai ?
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý, chẳng lo đời
Sống mà như thế đừng nên sống
Sống tủi làm chi đứng chật trời.

Chí sĩ Phan Bội Châu (1867-1940)

Họa nguyên vận :
Đời ta sống chết có ông trời
Kiếp sống trăm năm chẳng mấy ai ?
Sống cho ra sống đừng buồn tủi
Lên voi xuống chó vẫn tươi cười
Tiền nhân chịu chết vì đạo Chúa
Chứng tá tin yêu suốt một đời
Một lòng theo Chúa đừng run sợ
Đời ta sống chết có ông trời.

Lê Đình Thông cẩn bút

CHẾT
Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân.
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân.
Chí sĩ Phan Bội Châu (1867-1940)

Họa nguyện vận :
Kính tặng LM Bùi Thượng Lưu, Giám đốc Nguyệt san
Dân Chúa Âu Châu, để ghi nhớ Đại hội Hành hương
Ultreya tại Lisieux từ 05 đến 07/07/2013.

Cái chết anh hùng của thứ dân
Làm chứng đức tin giữa thế trần
Ba hồi trống giục hồn lìa xác
Một lưỡi gươm đưa xác cắt phân
Chết mà tin tưởng hồn thành thánh
Coi nhẹ tử sinh phách hóa thần
Ngàn thu Giáo Hội còn ghi nhớ
Cái chết anh hùng của thứ dân.

GS.Lê Đình Thông cẩn bút
(Paris, ngày 17/07/2013)

Keine Kommentare: